Gramatika

Rozdíly od češtiny

Pravidla pravopisu se od českého jazyka neliší. Používá se tzv.latinka a pro psaní velkých a malých písmen platí stejná pravidla jako v jazyce českém.

Nepatrný rozdíl je při psaní letopočtu, za kterým se vždy píše tečka. Například: 12.listopada 2016. Někdy se uvádí zkratka g. - godine (roku) 12.listopada 2016.g.

Na rozdíl od češtiny, v chorvatštině nedochází k přechylování příjmení. Například: Josef Novák - Marie Nováková, ale Ivan Šugar - Martina Šugar.

U sloves vyjadřujících zápor (-ne) se záporka ve slovech odděluje (existují ale výjimky).

Sloveso ići (jít, jet) se používá jak pro pohyb pěšky, tak jakýmkoliv dopravním prostředkem.

Podstatná jména

Pro skloňování podstatných jmen používáme podobně jako v češtině:

 • 7 pádů.
 • Rody mužský životný, neživotný, 1.pád končící na samohlásku, souhlásku.
 • Rod ženský končící na -a, nebo souhlásku.
 • Rod střední.
 • Podstatná jména se zvláštním skloňováním.
 • Číslo jednotné a množné.

Drobná chyba ve skloňování není pro hovorovou chorvatštinu důležitá. Místní obyvateléji rádi přehlédnou a obvykle nemá vliv na správné pochopení významu věty.

Přídavná jména

Rozlišujeme tři druhy přídavných jmen a jejich stupňování:

 • Složené tvary přídavných jmen, v rodě mužském, ženském a středním, čísle jednotném a množném.
 • Jmenné tvary přídavných jmen, v rodě mužském, ženském a středním, čísle jednotném a množném.
 • Přídavná jména přivlastňovací.
 • Stupňování přídavných jmen.

Zájmena

Čtyři základní druhy zájmen, podobně jako v češtině:

 • Zájmena osobní.
 • Zájmena přivlastňovací.
 • Zájmena tázací.
 • Zájmena ukazovací.

Nemusíme se je učit zpaměti, neboť přirozeně vyplynou z hovoru. Pokud nevíme, nebo si nejsme jisti, máme po ruce nápovědu.

Slovesa

Rozlišujeme ve tvarech neurčitých:

 • Infinitiv.
 • Příčestí minulé.
 • Příčestí trpné.
 • Přechodníky (přítomný a minulý) jen orientačně.
 • Slovesa pomocná (sponová, modální, fázová).

Naučíme se základnímu časování sloves:

 • Čas přítomný.
 • Čas minulý.
 • Čas budoucí.
 • Čas předminulý (jen orientačně).
 • Čas předbudoucí (jen orientačně).

Seznámíme se také se způsobem rozkazovacím:

 • Přímý a nepřímý rozkazovací způsob.
 • Záporný rozkazovací způsob (slovesa dokonavá i nedokonavá).

Pro úplnost nevynecháme způsoby podmiňovací:

 • V čase přítomném i minulém.

Příslovce

Stupňování příslovcí je podobné jako u přídavných jmen. Naučíme se:

 • 2.stupeň.
 • 3.stupeň.
 • Zvláštní stupňování u několika málo příslovcí.

Předložky

Naučíme se rozlišovat tři základní pravidla:

 • Některé předložky jsou "stejné" jako v češtině, ale mají jiný význam.
 • Koncovka se u předložek mění na -a podobně jako v češtině na -e.
 • Některé předložky se píšou dohromady a některé zvlášť.

Číslovky

Řekneme si o číslovkách ve čtyřech skupinách:

 • Číslovky základní
 • Číslovky řadové
 • Číslovky násobné
 • Číslovky druhové (teoreticky)

Jak s tím budeme pracovat

Gramatiku se neučíme zpaměti. Potřebujeme se s ní však seznámit a procvičit si některá pravidla na příkladech. 

Při konverzaci máme snahu vyjadřovat se gramaticky správně. Při pochybnostech se k pravidlům gramatiky budeme vracet a naši správnost si tak zpětně ověřovat.

Pro informaci:    Gramatika hrvatski    Prevoditelj

Pro komunikaci: Skype (biketravels1)   Hangouts Google

Pro výuku:           Disc Google (odkaz mailem)